درکتاب سرزمین رویاها آمده است : منزل خود را مرتب می كنید : خواسته های شما برآورده نخواهند شد . وسائل و اسباب فامیل رامرتب می كنید : كارسخت برای شما پول خوبی بهمراه خواهد آورد . وسائل شخصی خودتان را مرتب میكنید : نارضایتی لباسهایتان را مرتب می كنید : یك ملاقات غیره منتظره  – ادامه تعبیر خواب مرتب…

فال تاروت اندروید