لوک اویتنهاو می گوید : مربا : شخصی که برای شما بسیار عزیز است شما را خواهد بوسید آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید مربا می خورید ، علامت آن است كه به سفرهایی خواهید رفت ، و از كسب لذتهای مختلف غافلگیر خواهید شد . ۲ـ اگر خواب ببینید مربا درست می  – ادامه تعبیر خواب مربا…

فال تاروت اندروید