محمد بن سیرین گوید : اگر مذی در خواب بیند، دلیل شادی بود به قدر آن.

نرم افزار محاسبه سن