محمد بن سیرین گوید : مذكر به خواب به معنی پنددهند بود. اگر كسی بیند كه مردی را پند می داد، دلیل شادی بود. اگر این خواب را بیماری بیند شفا یابد. اگر بیند كه مردی را پند می داد و در آن پند صلاح دنیا و آخرت او بود، دلیل كه كار دین و  – ادامه تعبیر خواب مذکر…

نرم افزار محاسبه سن