درکتاب سرزمین رویاها آمده است : در یك مذاكره مربوط به كاری شركت می كنید : فقط به عقاید خودتان اعتماد كنید در یك مذاكره شما را فریب می دهند : از شما سرقت خواهد شد مذاكره بنفع شما به پایان می رسد : ترقی در كار دیگران مذاكرات پرسودی انجام می دهند : دوستان  – ادامه تعبیر خواب مذاکره…

نرم افزار مدت تماس