آنلی بیتون م‏یگوید : دیدن مَدِ دریا در خواب ، علامت پیشرفتن مطلوب كارهاست .

فال تاروت اندروید