خالد بن علی بن محد العنبری گوید : دیدن شهر مدینه در خواب، بر شش وجه تعبیر میشود: خیر، آرامی و آسایش، مغفرت، رحمت، نجات و خوشی و رفاه زندگی.

فال تاروت اندروید