درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما مدیر هستید : خبرهای خوش و مهم شما را مدیر صدا می كنند : در یك محكمه یا معامله برنده می شوید . شما مدیر یك شركت هستید : شادی و منفعت شما از مقام مدیریت استعفا می دهید : خجالت و آبروریزی .

طالع بینی باستان