لوک اویتنهاو می گوید : مدرسه : پیری عاقبت به خیر مدرسه پر از شاگرد: مشکلات جزو شاگردان بودن : رنج و زحمت آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید در مدرسه ای حضور دارید ، علامت آن است كه در كارهایی ادبی امتیازی به دست می آورید . ۲ـ اگر خواب ببینید در  – ادامه تعبیر خواب مدرسه…

فال تاروت اندروید