لوک اویتنهاو می گوید : کسی را ستودن انجام کاری بدون فکرو بدون مطالعه

طالع بینی باستان