آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ دیدن مدال و نشان در خواب ، علامت آن است كه با تلاش و پشتكار ، صاحب افتخار و مقام خواهید شد . ۲ـ گم كردن مدال در خواب ، دلالت بر آن دارد كه در اثر بی اعتنایی دیگران به بدبختی بزرگی دچار خواهید شد .

فال تاروت اندروید