حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن مداد به خواب چهاروجه است. اول: مهتری. دوم: رامش. سوم: معیشت. چهارم: شادی. محمد بن سیرین گوید : دیدن مداد، دلیل بر طلب معیشت و یافتن مراد بود. اگر بیند كه مداد از كسی بستد، دلیل كه معیشت بر او فراخ شود. اگر بیند كه مداد جامه او  – ادامه تعبیر خواب مداد…

فال تاروت اندروید