محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه مخنث شده بود و خود چون زنان بیاراست، دلیل كه بلائی به وی رسد. اگر بیند كه با مخنثان نشسته بود، دلیل كه با مفسدان اختلاط كند.

طالع بینی باستان