درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب پارچة مخمل : ثروت و احترام شما تاجر مخمل هستید: كارهائی كه می كنید بسیار سودمند خواهند بود . مخمل می خرید : بسیار فعال و زرنگ خواهید شد مخمل می دوزید : یك دوست به شما كمك میكند یك لباس مخمل : با مخالفت مواجه خواهید شد  – ادامه تعبیر خواب مخمل…

طالع بینی باستان