آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ دیدن مخترعی در خواب علامت آن است كه به زودی دست به كاری استثنائی خواهید زد كه موجب شهرت و افتخار شما می گردد . ۲ـ اگر خواب ببینید چیزی اختراع كرده اید ، علامت آن است كه در انجام طرحها و نقشه های خود موفق خواهید بود ، و  – ادامه تعبیر خواب مخترع…

طالع بینی باستان