درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب یك محكمه : شاهد یك بی عدالتی خواهید بود . شما در یك محكمه هستید : یكی از طرفداران شما بسیار شایستگی دوستی با شما را دارد . شما متهم هستید : درتمام مدت عمر در امنیت و آرامش خواهید بود . شما را در یك محكمه به  – ادامه تعبیر خواب محکمه…

فال تاروت اندروید