درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب محور چرخ : بهبودی كامل از بیماری محور چرخ یك اتوموبیل : اطرافیان شما را راهنمائی خواهند كرد . محور چرخ یك كامیون : سلامتی شما بسیار در خطر است . محور چرخ یك دستگاه : پول محور یك چرخ می شكند یا خراب می شود : مراقب  – ادامه تعبیر خواب محور چرخ…

طالع بینی باستان