درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب محبت : یاس و گرفتاری برای نزدیكان شما احساس محبت می كنید : احترام احساس محبت نمی كنید : عمرشما طولانی است محبت بین دو عاشق : پول شما به بچه هایتان محبت دارید : از یك منشاء غیرمنتظره پول بدستتان می آید .

نرم افزار مدت تماس