خالد بن علی بن محد العنبری گوید : محاسبه از مرده در خواب، بر سزا دادن او دلالت دارد. دیدن محاسبهی شخص از خودش، بر توبه کردن و بازگشت به سوی خداوند دلالت دارد.

فال تاروت اندروید