محمد بن سیرین گوید : اگر در مجلس علم نشسته بود و عالِم تفسیر قرآن و توحید می گفت، دلیل كه آن مقام را محكم عمارتی بكند به قدر درستی قرآن خواندن. جابر مغربی گوید : اگر در مجلس علم می گریست، دلیل كه از كار كه به دین تعلق دارد شاد شود. اگر بیند  – ادامه تعبیر خواب مجلس…

نرم افزار محاسبه سن