درکتاب سرزمین رویاها آمده است : خواب مثلث : در آیندة نزدیك پول هنگفتی نصیبتان می شود یك مثلث رسم می كنید : یك راز مهم برای شما برملا می شود . شخصی كه دوستش دارید مثلث رسم می كنید : علامت دوست دورو دیگران مثلث رسم می كنند : درعشق مجبور به انتخاب و  – ادامه تعبیر خواب مثلث…

طالع بینی باستان