محمد بن سیرین گوید : اگر دید چوبی به مثقبه سوراخ كرد، دلیل كه به حیله از مردم چیزی ستاند.

نرم افزار مدت تماس