درکتاب سرزمین رویاها آمده است : شما ماتیك قرمز زده اید :دوستان مزدور شما را احاطه می كنند . دیگران ماتیك زده اند : علامت رفاقتهای مزدورانه و خیانت ماتیك می خرید : شما سبك مغز هستید یك مرد را كه روژلب به لبانش زده غافلگیر میكنید :زن یا نامزد این مرد برای شما ایجاد  – ادامه تعبیر خواب ماتیک…

نرم افزار محاسبه سن