محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه لوزینه در خواب به دهان نهاد، دلیل كه سخنی خوش شنود. اگر بیند لوزینه بسیار داشت، دلیل است مالِ فراوان یابد. اگر دید لوزینه به كسی داد، دلیل است راحتی به وی رساند.

فال تاروت اندروید