درکتاب سرزمین رویاها آمده است : به شما یك لقب می دهند : ۱- سود فراوانی از كارتان نصیب شما می شود ۲- اطرافیان دربارة شما پرگوئی می كنند شما به یكنفر لقب می دهید : یك هدیه دریافت خواهید كرد از یك لقب چشم پوشی میكنید : اعتبار و احترام خود را از دست  – ادامه تعبیر خواب لقب…

نرم افزار محاسبه سن