آنلی بیتون م‏یگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید لباس سوگواری بر تن كرده اید ، علامت آن است كه بد اقبالی به شما رو خواهد آورد . ۲ـ اگر خواب ببینید دیگران لباس عزاداری بر تن كرده اند ، علامت آن است كه دوستانتان مضطرب و پریشان خواهند شد و شما نیز از موقعیت دوستان  – ادامه تعبیر خواب لباس عزاداری…

فال تاروت اندروید