آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـدیدن تله موش در خواب ، علامت آن است که افراد قرصت طلب برای شما نقشه هایی کشیده اند . باید بیشتر مراقب خود باشید . ۲ـ اگر خواب ببینید در تله موش ، موشی به دام افتاده است ، نشانة آن است که به دست دشمنان گرفتار خواهید شد . ۳ـ  – ادامه تعبیر خواب تله موش…

نرم افزار مدت تماس