لیلا برایت می‏گوید: دیدن تاب در خواب، بیانگر آن است که در یکی از کارهایتان دچار شک و تردید می‏شوید. اگر در خواب بر روی تاب بنشینید، به این معنا است که در مورد موضوعی نمی‏توانید درست تصمیم بگیرید.

نرم افزار محاسبه سن