هانس كورت مى‏گويد: مشاهده‏ى برس در خواى، دلالت بر بدشانسى و بدبيارى دارد. اگر در خواب برس لباس ديديد، يعنى كارهاى مشكل پيش رو داريد.   آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ ديدن برس در خواب ، نشانة بدبخت شدن در اثر نابساماني كارهاست . ۲ـ ديدن برس كهنه و خراب ، علامت بيماري است . ۳ـ  – ادامه تعبیر خواب برس…

نرم افزار مدت تماس