محمد بن سیرین گوید :

اگر درخواب بیند كه در كلیسا شد و سوی قبله اسلام نماز كرد، دلیل كه توبه از گناه كند و دینش قوی شود به سبب آن كه كلیسا جای عبادت است.

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر در خواب كلیسایی را در نقطه ای دور ببینید ، دلالت بر آن دارد كه از خواسته هایی كه مدتی به دنبالش بودید نومید خواهید شد .

۲ـ اگر در خواب ببینید كه با آشفتگی داخل كلیسا می شوید ، دلالت بر آن دارد كه در تشییع جنازة كسی شركت می كنید .

۳ـ اگر در خواب كلیسا را در محلی مخروبه ببینید ، نشانة آن است كه امیدها و نقشه هایتان نقش بر آب خواهد شد .

۴ـ اگر خواب ببینید كشیشی مانع ورود شما به كلیسا می شود ، نشانة آن است كه شما از دست دشمنان خود می گریزید .

۵ـ اگر دختری در خواب ببیند كه وارد كلیسا می شود ، علامت آن است كه در آینده سخت بیمار خواهد شد . اما اگر ببیند كه هنگام داخل شدن به كلیسا با كشیشی حرف می زند ، بعدها از طرف دوستان خود به خاطر نادرست بودن رفتارش مورد انتقاد و سرزنش قرار می گیرد .

گوشواره فرانسوی