محمد بن سیرین گوید : اگر درخواب بیند كه در كلیسا شد و سوی قبله اسلام نماز كرد، دلیل كه توبه از گناه كند و دینش قوی شود به سبب آن كه كلیسا جای عبادت است. آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر در خواب كلیسایی را در نقطه ای دور ببینید ، دلالت بر آن  – ادامه تعبیر خواب کلیسا…

طالع بینی باستان