خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

تعبیر دیدن مادر در خواب، به حالت مادر بستگی دارد. ممکن است دیدن مادر در خواب به مهربانی و دلسوزی و نجات یافتن از بلا و ناراحتی دلالت داشته باشد.

لوک اویتنهاو می گوید :

مادر

دیدنش و یا صحبت کردن با او : برنامه هایی که برای خود در نظر گرفته اید به انجام خواهند رسید

او را مرده دیدن : زندگی طولانی سعادتمند

آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید مادرتان در خانه مشغول كاری است ، نشانه آن است كه به هر كاری دست بزنید نتیجه ای مساعد خواهید گرفت .

۲ـ اگر خواب ببینید با مادر خود گفتگو می كنید ، نشانة آن است كه در زندگی زناشویی سعادتمند خواهد شد .

۳ـ اگر زنی خواب مادر خود را ببیند ، نشانة آن است كه در زندگی زناشویی سعادتمند خواهد شد .

۴ـ اگر خواب ببینید مادرتان بیش از اندازه لاغر شده است ، نشانة آن است كه بزودی از خبر مرگ كسی اندوهگین خواهید شد .

۵ـ اگر خواب ببینید مادرتان شما را صدا می كند ، علامت آن است كه در زندگی راه نادرستی را دنبال می كنید.

۶ـ اگر خواب ببینید مادرتان از درد گریه می كند ، علامت آن است كه مادرتان به بیماری دچار خواهد شد .

ساعت SZY سرمه ای