محمد بن سیرین گوید :

زر در خواب، مردان را غرامت و غم و اندوه است و زنان را نیكو و پسندیده بود. اگر بیند كه زر ببافت یا كسی به او داد، دلیل بود كه مالش ضایع گردد، یا تاوانی بر وی افتد، یا كسی بر وی خشم گیرد.

ابراهیم كرمانی گوید :

اگر كسی درخواب بیند زرو یا سیم می گداخت، دلیل است كه بر زبان مردم افتد. اگر بیند كه زر به خروار به خانه برد، دلیل كه مال بسیار یابد. اگر بیند كه زر همی خورد، دلیل است كه به قدر آن مال بر عیال هزینه كند.

جابر مغربی گوید :

زر به خواب، مردان را بد بود و زنان راخوب. اگر بیند كه زر و سیم به یك جا جمع بود، دلیل است كه عز و جاه یابد. اگركان سیم بیند، دلیل بود كه دختری مهتر به زنی گیرد، لكن اندوهگین شود. اگر بیند با زرگری نشسته و با او معامله می كرد، دلیل كه او را با مردی دروغگو سر و كار افتد.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

هر که زردر خواب بیند کار دنیا بر وی نظام گیرد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است. اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجمی آن طلا ( نه به ارزش آن ) مالش از بین می رود و زیان می بیند. نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده مجبور به پرداخت دیه می شود یا تاوان می دهد.نفایس الفنون تصریح می کند که اگر بیننده خواب ببیند طلا می ریزد دلیل آفت و هلاکاست و اگر ببیند طلا به امانت می دهد آن کس که امانت می گیرد به او خیانت می کند طلا شنیدن سخن مکروه است. مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی سکه طلا به خواب ببیند که به او می دهند به ریاست می رسد و چنانچه ببیند گم کرده از بیماری شفا می یابد. ابن سیرین می گوید اگر کسی دید که زر می گدازد بر زبان مردم می افتد اگر ببیند که طلا به خانه می برد مال می یابد و ثروتمند می شود. اگر ببیند طلا می خورد مال خویش را هزینه می کند یا هدر می دهد. هر جنسی و جسمی که از طلا ساخته شده باشد برای مردان خوب نیست و در خواب زنان نیکو است. اگر کسی در خواب زرگری ببیند با مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد می کند.

لوک اویتنهاو می گوید :

طلا : دوست داشتن چیزهای بی ارزش

یافتن آن : دریافت ارث

جستجوی آن در دل خاک : خوشبختی به ناگهان به شما روی خواهد کرد

پرداختن چیزی با طلا : با دوستانتان بگو مگو خواهید داشت

آن را آب کردن : آسایش مادی

دزدیدن آن : خبرهای بد

طلا گذاشتن بر روی خود : افزایش احتیاط ضرری ندارد

گم کردن : به شما خیانت خواهد شد

طلا هدیه گرفتن : شرمساری

اشیا طلایی : ضواهر فریبنده اند

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید طلا معامله می كنید ، نشانة آن است كه در هر كاری موفق خواهید شد .

۲ـ اگر دختری خواب ببیند كسی به او زیورآلاتی از طلا هدیه می كند ، نشانة آن است كه با مردی ثروتمند ازدواج خواهد كرد .

۳ـ پیدا كردن طلا در خواب ، نشانة آن است كه در كسب افتخار و ثروت با توانایی پیروز خواهید شد .

۴ـ اگر در خواب طلا گم كنید ، علامت آن است كه در اثر سهل انگاری بهترین فرصت را در زندگی خود از دست می دهید .

۵ـ یافتن رگه ای طلا در خواب ، علامت آن است كه به شهرتی پر دردسر دست خواهید یافت .

۶ـ اگر خواب ببینید تصمیم دارید در معدن طلا كار كنید ، نشانة آن است كه می كوشید از حقوق دیگران دفاع كنید . باید مراقب باشید رسوایی در محیط خانوادگی راه نیابد .

شرف شمس