روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

دیدن شلاق در خواب

شلاق

آنلی بیتون میگوید : دیدن شلاق در خواب ، نشانة وجود اختلافات میان دوستان است .

فال تاروت اندروید

تازیانه

حضرت دانیال گوید: اگر کسی بیند تازیانه به خرط کرده است، دلیل که کارش بر مراد و نظام است. اگر دید تازیانه او مخروط نکرده است، دلیل بر شرف و بزرگی است، به قدر آن تازیانه، و بعضی گویند، که تازیانه در خواب، دلیل بر مال اندک است بر قدر بیننده خواب. اگر دید دوال  – ادامه تعبیر خواب تازیانه…

فال تاروت اندروید