محمد بن سیرین گوید : دیدن سینه به خواب، دلیل بر شریعت باشد. اگر در خواب بیند كه سینه او فراخ شد، دلیل كه كارهای او ساخته شود. اگر بیند سینه او تنگ شد، دلیل كه در دینش خلل افتد. اگر بیند بر سینه او خطی سبز نوشته بود، دلیل كه حق تعالی با وی  – ادامه تعبیر خواب سینه…

فال تاروت اندروید