محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره انعام می خواند، سعادت دنیا و آخرت یابد. ابراهیم کرمانی گوید: چهارپایانِ بسیار، او را حاصل شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: خواندن سوره انعام در خواب ، توفیق یافتن در احسان و بخشش و سخاوت است .

جوک های شیرازی