آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن ساعت مچی در خواب ، نشانة آن است که معاملات شما با پیروزی همراه خواهد بود . ۲ـ اگر خواب ببینید برای دریافت زمان به ساعت مچی خود نگاه می کنید ، نشانة آن است که کوشش و تلاشهای شما را در اثر رقابت به شکست می انجامد . ۳ـ  – ادامه تعبیر خواب ساعت مچی…

فال تاروت اندروید