فال تاروت رایگان

روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.

دیدن روح در خواب

روح

آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید روح از جسم شما می شود ، علامت آن است که برای افکاری بیهوده ، احتمال دارد زندگی خود را به خطر بیاندازید . ۲ـ اگر هنرپیشه ای خواب ببیند روح او در تن دیگری حلول کرده است ، نشانة آن است که با تمام وجود حرفة خود  – ادامه تعبیر خواب روح…

نرم افزار مدت تماس

ارواح

آنلي بيتون می‏گويد: ۱ـ ديدن روح در خواب ، نشانة آن است كه با مشكلي غيره منتظره مواجه خواهيد شد. ۲ـ اگر خواب ببينيد روحي با لباس سفيد در مقابل شما هويدا مي شود ، نشانة‌آن است كه سلامت يكي از بهترين دوستانتان در معرض خطر است. ۳ـ اگر خواب ببينيد روحي با لباس سياه  – ادامه تعبیر خواب ارواح…

فال تاروت اندروید