روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

دیدن رنگ آبی در خواب

رنگ ها

محمد بن سیرین گوید: رنگ سفید به خواب دیدن در جامه ها و غیرآن، دلیل بر صلاح و پاکی دین کند و رنگ سرخ درخواب، مردان رنج و کراهت بود و زنان را نیکو بود و رنگ سبز از جام ها و غیر آن مردان را و زنان را در دین و دنیا، و خیر  – ادامه تعبیر خواب رنگ ها…

طالع بینی باستان

آبي

درکتاب سرزمين روياها آمده است : لباسهايي به رنگ آبي ميخريد : انرژي شما خارق العاده است. رنگ آبي روشن : شادي بزرگي نصيب فرزندانتان خواهد شد . رنگ آبي تيره : خوشبختي كه ديگران باعث آن هستند. ديگران رنگ آبي ميزنند : يك زندگي زناشويي آسوده و خوشبخت

نرم افزار مدت تماس