محمد بن سیرین گوید: دست اورنجن که دست بند باشد، در خواب زنان را شوهر است و مردان را غم و اندوه و تنگدستی. اگر بیند دست اورنجن سیمین داشت، دلیل که غم و اندوهش کمتر باشد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند پادشاهی دست اورنجن به وی داد، دلیل است که او را فرزندی آید  – ادامه تعبیر خواب دستبند…

نرم افزار مدت تماس