لوک اویتنهاو می گوید : دریاچه دیدن دریاچه :گنج چیزی گزانبها نصیبتان خواهد شد، این چیزشاید از لحاظ معنوی باشد دریاچه نا آرام : موانع بر سر راه عشق آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر دختری خواب ببیند کنار دریاچه ای گل آلود و خروشان تنهاست ، نشانة آن است که به زودی در زندگی او  – ادامه تعبیر خواب دریاچه…

طالع بینی باستان