یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن خود را بلندی جاه و حرمت او زیاد شود

جوک های شیرازی