یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن خود را بلندی جاه و حرمت او زیاد شود

بالن آرزوها