فال تاروت رایگان

روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.

دیدن خانه در خواب

خانه

محمد بن سیرین گوید: خانه مفرد درخواب زن است. اگر بیند خانه را یا ستونهای خانه را از جای برداشت، دلیل که زنی خواهد، با مروت و کرم و مونتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود. اگر بیند در خانه نو درون شد، دلیل که زنی خواهد و توانگر شود. اگر بیند که خانه  – ادامه تعبیر خواب خانه…

فال تاروت اندروید

آشيانه

لوک اويتنهاو مي گويد : ديدن آن : عاشق شدن درست کردن آن : عروسي آشيانه خالي : ضرر؛ غيبت طولاني   ليلا برايت میگويد: ديدن يك آشيانه خالى، علامت آن است كه يكى از اعضاى خانواده‏ى شما محفل خانواده را ترك و شما را دچار نگرانى مى‏سازد. اگر يك آشيانه با يك تخم يا  – ادامه تعبیر خواب آشيانه…

فال تاروت اندروید