آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ اگر خواب ببینید کسی نام شما را در دفتر ثبت می کند ، نشانة آن است که کاری را به عهده می گیرید که دیگران آن را به پایان می رسانند . ۲ـ اگر خواب ببینید جایی با اسم جعلی ثبت نام می کنید ، نشانة آن است که مرتکب گناهی  – ادامه تعبیر خواب ثبت کردن…

نرم افزار مدت تماس