خلف اصفهانی می‏گوید: اگر کسی به خواب بیند تره ‏فروشی کرد، تأویلش نیکو است، زیرا که به دست او کاری رود که همه‏ی خلق را بدان احتیاج بود و تره خوردن به خواب، بیماری و مفلسی و غم و اندوه است.

طالع بینی باستان