آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن تخم مرغ در لانة مرغها در خواب ، نشانة آن است که ثروتی قابل ملاحظه به دست می آورید . تعبیر این خواب برای افراد متأهل وجود شادمانی میان افراد خانواده است . ۲ـ خوردن تخم مرغ در خواب ، علامت آن است که آشفتگی های غیر عادی در خانه  – ادامه تعبیر خواب تخم مرغ…

فال تاروت اندروید