آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ ديدن ميز بيليارد در خواب نشانة جنگ و دعوا بر سر تصاحب ثروت است . تهمت و افترا به بينندة خواب آسيب مي زند . ۲ـ اگر ميز و توپهاي بيليارد را در خواب ببينيد نشانة آن است كه دوستي هاي بي بها و ريا كارانه شما را از پا  در  – ادامه تعبیر خواب بیلیارد…

فال تاروت اندروید