لوک اويتنهاو مي گويد : بچه فرزند خود : خوشبختي کودکي همراه مادرش : اوقات مبارک بچه هاي کوچک : غم و غصه ديدن کودکان بيشمار : فلاکت کودکان زيباروي : شادي و سلامتي کتک زدن يک بچه : بي عدالتي بچه اي که ميدود : نيکبختي محمدبن سيرين گويد: اگر بيند او را دختري  – ادامه تعبیر خواب بچه…

فال تاروت اندروید