محمد بن سيرين گويد: بلغم در خواب،مالي بود كه به وجه صلاح، آن مال را نفقه كند. اگر كسي به خواب ديد كه بلغم به جايگاهي جرگه انداخت، تاويلش به خلاف اين است. اگر بيند بلغم سفيد از گلو برانداخت به جاي پاكيزه، دليل كه مال به وجه صلاح نفقه كند. ابراهيم كرماني گويد: اگر  – ادامه تعبیر خواب بلغم…

فال تاروت اندروید