يوسف نبي عليه السلام گويد: ديدن کشتن بزغاله غم و اندوه باشد   آنلي بيتون مى‏گويد: ديدن بزغاله در خواب ، نشانة آن است كه در كسب لذتهاي دنيوي افراط مي كنيد و احتمالاً انساني خوش قلب را اندوهگين خواهيد ساخت .

نرم افزار مدت تماس