آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد با لباسي پاره و پابرهنه سرگردانيد ، نشانة آن است كه توقعات بيش از اندازه براي شما دردسر توليد خواهد كرد و تمامي كوششهاي شما براي رسيدن به هدفي خاص به يأس مبدل خواهد شد . درکتاب سرزمين روياها آمده است : يك زن خواب ببيند كه برهنه  – ادامه تعبیر خواب برهنه…

نرم افزار محاسبه سن